Hoàng Nhân Pro ● Forum
Welcome To Hoang Nhan Pro - Forum
Diễn Đàn Chia Sẻ, Tổng Hợp Kiến Thức Chuyên Nghành Điện Tử - Tin Học và Giải Trí, Nơi Giao Lưu, Chia Sẻ Kiến Thức, Kinh Nghiệm Học Tập Với Bạn Bè, Thế Giới Dành Cho Tuổi Teen...
Cảm ơn bạn đã ghé thăm Diễn đàn của Hoàng Nhân Pro
http://hoangnhanpro.forumvi.com
Tìm kiếm
 
 

Display results as :
 


Rechercher Advanced Search

Admin Support
Mobile: (84)1656593086

Yahoo:
yeu_em_vi_yeu_em
Latest topics
» Một Số Bài Tập Ví Dụ Về PIC 16f877a
2nd March 2013, 22:37 by luuvu_01

» cFosSpeed 8.03 build 2010 - Đăng ký bằng key thành công
21st January 2013, 15:25 by hoangnhanpro

» Share công cụ chỉnh sửa file MANIFEST.MF online
8th January 2013, 13:35 by hoangnhanpro

» Share công cụ tạo Logo Team + Tết Online cực đẹp
8th January 2013, 13:35 by hoangnhanpro

» [hot] SMS chúc mừng năm mới 2013, sms chuc nam moi, tin nhan chuc mung nam moi
28th December 2012, 01:31 by hoangnhanpro

» Opera Mini Mod Pro v4.21.25 Hack Phone and No Hack Phone
26th December 2012, 17:02 by hoangnhanpro

» [Hot] Những Bộ SMS Noel 2012 Cực Hot - SMS Xep Hinh Chuc Ngay Noel
13th December 2012, 04:54 by hoangnhanpro

» KIS 2012-2013 TRIAL RESET (Easy) - Trial Reset KIS 2012-2013 dễ dàng nhất
13th December 2012, 04:50 by hoangnhanpro

» [TESTED-002] Lịch vạn niên LCD (full code)
13th December 2012, 04:38 by hoangnhanpro

» [TESTED-001] Điều khiển thiết bị điện qua máy tính
13th December 2012, 04:34 by hoangnhanpro

» [Thông báo] Diễn đàn đang được cũng cố và sửa chữa lại các link bị lỗi....
13th December 2012, 04:08 by hoangnhanpro

» Share Zip ảnh Hot Girl 185 Pic 31,6 MB + Link URL
10th December 2012, 12:10 by hoangnhanpro

» Tuyển tập Girl xinh Kute - Part 18
10th December 2012, 11:41 by hoangnhanpro

» [VIP] Đồ án [DA094] Lịch vạn niên hiển thị LCD
25th November 2012, 19:38 by hoangnhanpro

» [VIP] Đồ án [DA093] Ứng dụng RF điều khiển Robot
25th November 2012, 19:36 by hoangnhanpro

Advertising
[Ads]: game java
[Ads]: game sex
[Ads]: clip sex
[Ads]: truyen tinh yeu hay
Affiliates
free forum


[VIP] Đồ án [DA046] Mạch đo tốc độ động cơ và tính cước xe Taxi

Go down

[VIP] Đồ án [DA046] Mạch đo tốc độ động cơ và tính cước xe Taxi

Bài gửi by hoangnhanpro on 25th November 2012, 17:35

[VIP] Đồ án [DA046] Mạch đo tốc độ động cơ và tính cước xe Taxi

Code:
1.2 – ÑAËT VAÁN ÑEÀ
Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi, nhu caàu vaät chaát vaø tinh thaàn cuûa con ngöôøi ngaøy caøng taêng. Naém baét ñöôïc ñieàu treân, trong vaøi naêm gaàn ñaây ñeå thoûa maõn nhu caàu ñi laïi ngaøy caøng cao ñeå giaûi  quyeát moät soá vaán ñeà xaõ hoäi nhö giaûm bôùt löôïng xe hai baùnh treân ñöôøng phoá, taêng veû myõ quan cho ñoâ thò. Nhaø nöôùc ñaõ ñöa vaøo hoaït ñoäng loaïi hình Taxi. Ñaây laø loaïi hình ñöa ñoùn khaùch töông ñoái môùi meõ ñoái vôùi nöôùc ta nhöng laïi khoâng xa laï gì ñoái vôùi caùc nöôùc. Noù toû ra tieän duïng cho vieäc ñi laïi vaø phaàn naøo giaûm bôùt ñöôïc oâ nhieãm moâi tröôøng, an toaøn cho haønh khaùch. Muoán nhö vaäy, xe Taxi löu haønh phaûi trang bò nhöõng thieát bò an toaøn cho haønh khaùch laãn ngöôøi ñieàu khieãn phöông tieän. Ngoaøi nhöõng thieát bò nhö daây an toaøn, thieát bò giaûm xoùc vaø choáng va ñaäp… thì vieäc trang bò nhöõng thieát bò caûnh baùo nhaèm cung caáp thoâng tin veà tình traïng hoaït ñoäng cuûa xe cho ngöôøi ñieàu khieån laø ñieàu caàn thieát.
Beân caïnh vaán ñeà quan troïng laø baûo ñaûm an toaøn trong quaù trình di chuyeån thì vieäc tính cöôùc treân xe Taxi phaûi ñaûm baûo tính chính xaùc vaø hôïp lyù nhaèm taïo taâm thoaûi maùi vaø deã chòu cho haønh khaùch.Xuaát phaùt töø nhu caàu thöïc teá khaùch quan ñoù, cuøng nhöõng kieán thöùc ñaõ ñöôïc trang bò trong tröôøng, ngöôøi thöïc hieän ñaõ maïnh daïn thöïc hieän ñeà taøi “THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG MAÏCH ÑOÀNG HOÀ  ÑO TOÁC ÑOÄ VAØ TÍNH CÖÔÙC XE TAXI”
1.3- GIÔÙI HAÏN ÑEÀ TAØI:
Vôùi ñeà taøi mang tính thöïc tieãn laø “THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG MAÏCH ÑOÀNG HOÀ ÑO TOÁC ÑOÄ VAØ TÍNH CÖÔÙC XE TAXI” thì vaán ñeà thöïc hieän thieát keá vaø thi coâng moät maïch hoaøn chænh thaät söï coù theå öùng duïng roäng raõi laø moät ñieàu maø ngöôøi thöïc hieän mong muoán ñaït ñöôïc.
Tuy nhieân do thôøi gian vaø kieán thöùc coù haïn cuøng nhöõng haïn cheá khaùch quan khaùc ngoaøi yù muoán maø trong phaïm vi ñoà aùn nhoùm chuùng em  khoâng theå ñeà caäp, ñi saâu khaûo saùt boä tính cöôùc xe Taxi ñang ñöôïc söû duïng roäng raõi treân caùc xe Taxi ôû nöôùc ta. Duø vaäy nhoùm chuùng em  cuõng ñaõ coá gaéng tìm hieåu caùc nguyeân lyù tính cöôùc cuõng nhö toác ñoä xe oâtoâ ñeå ñeà ra höôùng giaûi quyeát. Theo ñoù noäi dung nghieân cöùu chæ tieán haønh thöïc hieän caùc vaán ñeà sau:
•   Giôùi thieäu nguyeân lyù ño toác ñoä, nguyeân lyù tính cöôùc xe Taxi., quaõng ñöôøng xe taxi
_Veà thi coâng, vôùi yeâu caàu cuûa ñeà taøi ñaët ra laø thieát keá vaø thi coâng moät maïch ñieän gaàn saùt vôùi thöïc teá ñeå phuïc vuï cho vieäc hoïc taäp vaø nghieân cöùu. Treân cô sôû döïa treân khaû naêng kieán thöùc ñaõ thu thaäp ôû nhaø tröôøng, nhoùm chuùng em ñaõ coá gaéng tieán haønh thi coâng moät soá maïch cô baûn ñuû ñeå moâ phoûng ño toác ñoä vaø tính cöôùc xe Taxi.
1.4-MUÏC ÑÍCH NGHIEÂN CÖÙU
Ñeà taøi ñöôïc thöïc hieän trong phaïm vi heïp chöa theå öùng duïng ñöôïc trong thöïc tieãn nhöng ñieàu maø nhoùm chuùng em  thöïc hieän muoán höôùng ñeán laø thoâng qua vieäc thöïc hieän ñoà aùn toát nghieäp coù ñieàu kieän vaän duïng lyù thuyeát ñaõ hoïc ñeå giaûi quyeát moät vaán ñeà mang tính thöïc tieãn
1.5/-THEÅ THÖÙC NGHIEÂN CÖÙU:
1-   Thôøi gian nghieân cöùu:
Quaù trình nghieân cöùu moät ñeà taøi ñöôïc xem laø moät quy trình coâng ngheä haún hoi vì noù ñoøi hoûi phaûi tieán haønh theo caùc khaâu keá tieáp nhau bao goàm vieäc choïn ñeà taøi, bieân soaïn ñeà cöông, thu thaäp döõ kieän, xöû lyù döõ kieän, vieát coâng trình nghieân cöùu.
Ñoà aùn  toát nghieäp ñöôïc tieán haønh thöïc hieän trong khoaûng thôøi gian laø 6 tuaàn:
Tuaàn 1   : Choïn ñeà taøi, chính xaùc hoùa ñeà taøi, soaïn ñeà cöông.
Tuaàn 2   : Thu thaäp döõ kieän vaø taøi lieäu lieân heä.
Tuaàn 3 – 5   : Vieát lyù thuyeát vaø thi coâng
•   Tuaàn 6   : Hoaøn taát vaø noäp ñoà aùn
•   Phöông phaùp thu thaäp döõ kieän:
Ñaây laø giai ñoaïn quan troïng, söû duïng caùc phöông phaùp vaø phöông tieän nghieân cöùu ñeå thu thaäp caùc döõ kieän veà ñeà taøi ñaõ ñöôïc xaùc ñònh. Döõ kieän thu thaäp ñöôïc seõ laø chaát lieäu ñeå hình thaønh coâng trình nghieân cöùu khoa hoïc. Vaán ñeà laø laøm sao thu thaäp ñöôïc döõ kieän ñaày ñuû, chính xaùc, vaø phuø hôïp vôùi noäi dung nghieân cöùu.
Trong phaïm vi taäp ñoà aùn naøy nhoùm chuùng em söû duïng caùc phöông phaùp tham khaûo taøi lieäu vaø thöïc nghieäm ñeå thu thaäp döõ kieän giaûi quyeát ñeà taøi. Vieäc tham khaûo taøi lieäu giuùp cho nhoùm chuùng em  boå sung theâm kieán thöùc, lyù luaän cuõng nhö phöông phaùp maø nhöõng coâng trình nghieân cöùu tröôùc ñoù ñaõ xaây döïng. Nhôø ñoù nhoùm chuùng em taäp trung naêng löïc vaøo vieäc giaûi quyeát caùc vaán ñeà coøn toàn taïi. Tuy nhieân vieäc nghieân cöùu tham khaûo taøi lieäu luoân baûo ñaûm tính keá thöøa vaø phaùt trieån coù choïn loïc.
•   Xöû lyù döõ kieän:
Caùc döõ kieän sau khi ñöôïc thu thaäp chöa theå söû duïng ñöôïc ngay maø phaûi qua quaù trình saøng loïc, söûa chöõa, phaân tích khaùi quaùt hoùa thaønh lyù luaän. Taøi lieäu ñöôïc nhoùm thöïc hieän söû duïng laø nhöõng taøi lieäu coù chaát löôïng cao chuû yeáu laø taøi lieäu goác neân baûo ñaûm chính xaùc veà noäi dung ñeà caäp.


(lỗi font do forum, file bạn tải về vẫn đọc bình thường nhé)

:dl
[You must be registered and logged in to see this link.]

Đây Là Tài Liệu Vip, Để Lấy Password Giải Nén Tài liệu Này, Bạn Hãy Xem Tại Đây:
[You must be registered and logged in to see this link.]

»-(¯`v´¯)-» (My Signature ) »-(¯`v´¯)-»


***********************************
(¯`◦○♥️ .:Hoàng Nhân Pro:. ● Forum ● Không Gì Là Không Thể ♥️○◦´¯)

Hoàng Nhân Pro - Mobile: (+84)1656593086 - E-mail: [You must be registered and logged in to see this link.]

***********************************
Mọi Thắc Mắc Về Diễn Đàn Bạn Hãy Đọc Ở Đây Nhé:
[You must be registered and logged in to see this link.]

***********************************
HƯỚNG DẪN MUA PASSWORD GIẢI NÉN CHO CÁC FILE TÀI LIỆU "VIP" TRONG FORUM
[You must be registered and logged in to see this link.]
avatar
hoangnhanpro
Admin
Admin

Họ & Tên : Phạm Hoàng Nhân
Giới tính : Nam
Cung Hoàng Đạo : Taurus
Con Giáp : Goat
Tuổi (Age) : 27
Ngày Sinh (Birthday) : 17/05/1991
Ngày Gia Nhập : 04/10/2011
Đến Từ : Hoàng Nhân Pro
Sở Thích : Điện Tử - Tin Học
Công Việc : Đang Thất Nghiệp

Tổng số bài gửi : 575
Điểm (Point) : 4635
Danh Tiếng (Reputation) : 4


Xem lý lịch thành viên http://www.hoangnhanpro.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết